Zajednička historija za Evropu bez podjela

Zajednička historija za Evropu bez podjela

Zajednička historija za Evropu bez podjela je interaktivna elektronska knjiga, priređena od strane Vijeća Evrope, koja upućuje i na druge spoljne izvore informacija. U njoj se nalazi niz različitih materijala za nastavu i učenje prvenstveno namijenjenih obrazovanju nastavnika.

Pogodna je za korištenje u svakoj fazi obrazovanja nastavnika: inicijalnom univerzitetskom obrazovanju, stručnom usavršavanju, kao i drugim dodatnim obukama. Sadržaj je tako koncipiran da različite dijelove elektronske knjige mogu koristiti i učenici različitog uzrasta.

Zajednička historija je rezultat međunarodnog projekta usredsređenog na istraživanje različitih aspekata evropske historije koja je ostavila traga na čitavom evropskom prostoru – uključujući sve države potpisnice Evropske konvencije o kulturi.

ŠTA SADRŽI ELEKTRONSKA KNJIGA?
Autori su se odlučili da, umjesto iscrpnog pristupa nepreglednom materijalu, ponude određeni broj reprezentativnih tema. Svaka od izabranih tema je na odgovarajući način dokumentovana i mogla bi da bude dio iskustva najvećeg broja država-članica, pri čemu se stvara prostor za interakciju, međusobno približavanje i usaglašavanje odnosno, učenje zajedničke historije.
Odabrane teme su:

  • Uticaj industrijske revolucije
  • Razvoj obrazovanja
  • Ljudska prava u historiji umjetnosti
  • Evropa i svijet

Iz navedenih tema pažljivo su izvedene manje tematske cjeline kojima se stiče važan i zanimljiv uvid u sadržaj potkrijepljen odgovarajućim historijskim istraživanjima. Svaka podtema sadrži niz nastavnih jedinica namijenjenih različitim uzrastima. One omogućavaju nastavnicima da naprave nove nastavne jedinice prilagođene njihovim potrebama.

Učešće u projektu, kao jedan od autora tekstova publikacije koju možete u cjelosti preuzeti u PDF formatu na linku ispod, je i dr. Ahmet Alibašić, čiji se tekst pod naslovom Europe’s Image Among Bosnian Muslims nalazi na stranicama 662-666:

SHARED HISTORIES FOR A EUROPE WITHOUT DIVIDING LINES

Ovdje donosimo i navigator elektronske publikacije “Zajednička historija za Evropu bez podjela” (Shared histories for a Europe without dividing lines) , koji je preveden na bosanski jezik, među petnaest evropskih jezika: