www.cns.ba

Centar za napredne studije

Centar za napredne studije – CNS je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija posvećena sveobuhvatnom i održivom razvoju bh. društva utemeljenom na miru, pravdi, vladavini zakona i poštivanju ljudskih prava.

CNS svoj doprinos nastoji dati ulaganjem u dvije deficitarne oblasti:

  1. razvoj ljudskih resursa i
  2. izrada kvalitetnih istraživanja i preporuka relevantnih za politike u različitim oblastima društveno-političkog i ekonomskog života u Bosni i Hercegovini.

Svoje ciljeve CNS realizira:

  1. Uvezivanjem/umrežavanjem bosanskohercegovačkih stručnjaka iz različitih oblasti u cilju zajedničkog djelovanja na ostvarenju ciljeva Centra;
  2. Izradom neovisnih, inovativnih i znanstveno utemeljenih analiza i preporuka u oblastima i na teme koje se nametnu kao društveno relevantne i aktualne a koje će pomoći odgovornima u javnom, civilnom i privatnom sektoru da donose informirane odluke;
  3. Organiziranjem edukacionih seminara i radionica za lično i profesionalno usavršavanje, konferencija, stručnih skupova, javnih rasprava i foruma;
  4. Objavljivanjem originalnih izdanja, prijevoda, zbornika, priručnika i biltena;
  5. Razvijanjem saradnje sa drugim srodnim domaćim i stranim centrima, institucijama i organizacijama;;
  6. Javnim zagovaranjem stavova koje smatra općekorisnim za boljitak našeg društva.
Za sve dodatne informacije, kao i razne upite, možete nas kontaktirati putem email adresa: cns.sarajevo@gmail.com, office@cns.ba, ili koristeći kontakt formu koja se nalazi na ovoj stranici.