Videoserijal o historiji šerijatskog prava

Videoserijal o historiji šerijatskog prava

Serijal o historiji šerijatskog prava kojeg nam prezentuje dr. Nedim Begović ima za cilj da akademskoj i široj javnosti predstavi dugu historiju šerijatskog prava u svijetu islama i kod bosanskohercegovačkih muslimana, odnosno različite periode islamske pravne historije, počevši od objave Kur'ana u 7. stoljeću i rane Medine, grada države, pa sve do savremenog doba nacionalnih muslimanskih zemalja.


U ovom serijalu tretiran je široki spektar problema, uključujući pitanja: čime se šerijatsko pravo odlikuje u odnosu na druge pravne sisteme, ko je odgovoran za povijesni razvoj islamske pravne doktrine, kako je šerijatsko pravo funkcioniralo unutar zajednice uleme i šireg društvenog okvira, pod kojim uslovima je koegzistiralo s političkim autoritetom itd.

U okviru svakog historijskog perioda, dr. Begović razmatra vladajuće društveno-historijske prilike, izvore pozitivnog prava velikih muslimanskih država, odlike islamske pravne nauke te organizaciju tumačenja i primjene islamskog prava.

http://https://www.youtube.com/watch?v=SgF34-MCvyY


Sva predavanja o ovoj temi pogledajte na youtube kanalu Centra za napredne studije:

  1. Historija šerijatskog prava – osnovni pojmovi
  2. Historija šerijatskog prava – period zakonodavstva
  3. Historija šerijatskog prava – period pravednih halifa
  4. Period ranih škola šerijatskog prava
  5. Period klasičnih škola šerijatskog prava
  6. Period zaokruženja pravnog tumačenja šerijata
  7. Historija šerijatskog prava – period taklida
  8. Period recepcije stranih prava i pokušaja obnove islamske misli
  9. Šerijatsko pravo u Bosni za vrijeme osmanske i austrougarske uprave
  10. Šerijatsko pravo u monarhističkoj Jugoslaviji
  11. Šerijatsko pravo u Bosni i Hercegovini nakon 1946. godine