Faculty Member

Bosanski jezik

Uvod u šerijatsko pravo

Mohammad Hashim Kamali

Sredinom mjeseca oktobra 2015. godine iz štampe je izašla knjiga Uvod u šerijatsko pravo autora M. H. Kamalija. Knjiga, čiju su izdavači Centar za napredne studije i El-Kalem, predstavlja bosansko izdanje izvornika Shari’ah Law: An Introduction kojeg je prevela Azra Mulović.

Prva tri poglavlja ove knjige sadrže diskusije u kojima se obrazlažu izvori Šerijata, njegova karakteristična obilježja, kao i glavne pravne škole. Rasprava se nastavlja i u sljedeća četiri poglavlja, o neslaganju pravnika, ciljevima i svrsi Šerijata, pravnim maksimama i slobodnom rasuđivanju.

Nakon toga obrađuju se odnosi Šerijata i principa zakonitosti, Šerijata i demokratije, te uloga i mjesto politike zasnovane na Šerijatu (sijase šer‘ijje). Jedno poglavlje daje ažurirane informacije o razvoju Šerijata u 20. stoljeću, u području zakonodavstva, obrazovanja i istraživanja, kao i o razvoju komisija za fetve, enciklopedijama i programima univerzitetskog obrazovanja. Diskutira se o problematici idžtihada i fetvi i daju prijedlozi za reformu načina donošenja fetvi u savremenom trenutku.

Sve u svemu, u knjizi se skreće pažnja na teme i pitanja koja obično nisu obrađena u udžbenicima i priručnicima o islamskom pravu na evropskim jezicima.


Autor Mohammad Hashim Kamali (r. 1944) generalni je direktor Međunarodnog instituta za napredne islamske studije (IAIS) u Kuala Lumpuru, saradnik je na Institutu za napredne studije u Berlinu, na kojem je prethodno bio gostujući profesor. Član je Jordanske kraljevske akademije nauka. Predavao je islamsko pravo na Međunarodnom islamskom univerzitetu u Kuala Lumpuru i bio je dekan Međunarodnog instituta za islamsku misao i civilizaciju (ISTAC) u Kuala Lumpuru. Bio je i konsultant UN-a za ustavne reforme na Maldivima i u Iraku. Član je različitih naučnih i stručnih tijela i odbora. Objavio je više naučnih knjiga iz oblasti islamskog prava, među kojima su: Principles of Islamic Jurisprudence (Petaling Jaya, 1999), Islamic Commercial Law (Cambridge, Islamic Texts Society 2000), A Textbook of Hadith Studies (Islamic Foundation, UK, 2005), Shari’ah Law: An Introduction (Oneworld, Oxford 2008).